______________________________________________________

STANOVY Spolku

 „Česká asociace degustátorů“

______________________________________________________

 

Článek 1

Název Spolku

Název spolku je Česká asociace degustátorů, z.s. (dále jen „Spolek“)

 

Článek 2

Sídlo Spolku

Sídlem Spolku je Uherské Hradiště.

 

Článek 3

Doba trvání Spolku

Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

 

Článek 4

Účel Spolku

Účelem Spolku je zejména:

a)     profesní sdružování a vzájemné propojování držitelů osvědčení k hodnocení vín (ISO včetně odpovídajících osvědčení získaných v zahraničí),

b)     zvyšovaní prestiže a úrovně hodnotitelů a tím i zlepšování renomé soutěží vín jako takových,

c)     informační činnost, zlepšování povědomí veřejnosti o procesu hodnocení vín,

d)     styk s obdobnými organizacemi v zahraničí, zprostředkování účasti členů na zahraničních soutěžích,

e)     propagace českých vín, vinařství v ČR a soutěží pořádaných na území ČR,

f)      pořádání vzdělávacích a osvětových odborných programů pro členy i veřejnost,

g)     pořádání degustací, soutěží, výstav a odborných seminářů,

h)     vydávání odborných publikací, prezentace na webu a v tisku.

Článek 5

Základní principy fungování Spolku a činnost Spolku

1)     Pro naplnění svého poslání a výše vymezeného účelu vyvíjí Spolek činnost v duchu těchto stanov a jednotlivých usnesení přijatých orgány Spolku.

2)     Hlavní činností Spolku je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je Spolek založen.

3)     Spolek je dobrovolnou organizací a je tedy budován na principu dobrovolnosti členství, kolektivního vedení a programové i akční jednoty profesních zájmů.

4)     Spolek je nezávislý na politických stranách, státních orgánech, spolcích a jiných organizacích. Spolek je organizačně, materiálně i finančně samostatný.

5)     Činnost orgánů Spolku vychází z vůle a potřeb členů Spolku.

6)     Vnitřní organizace Spolku je postavena na principu účelnosti a jednoduchosti.

 

Článek 6

Členství ve Spolku

1)     Členství ve Spolku je dobrovolné. Nikdo nebude nucen k účasti ve Spolku a nikomu nebude bráněno vystoupit ze Spolku.

2)     Existují dva druhy členství ve Spolku:

a)     Řádné;

b)     Čestné.

3)     Nestanoví-li tyto stanovy jinak, platí pro čestné členy Spolku stejná práva a povinnosti, jako pro řádné členy Spolku.

4)     Členové Spolku neručí za jeho dluhy.

5)     Členství ve Spolku je nepřevoditelné, váže se na osobu člena Spolku a nepřechází na právního nástupce člena Spolku.

 

Článek 7

Vznik a zánik řádného členství ve Spolku

1)     Řádné členství ve Spolku vzniká:

a)     Dnem vzniku Spolku zakladatelům, kteří přijali tyto stanovy;

b)     Po vzniku Spolku dnem přijetí za člena.

2)     Řádným členem Spolku může být jedině fyzická osoba, která je držitelem platného osvědčení pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2 (případně normy, která tuto normu nahradí) nebo obdobného zahraničního osvědčení. O tom, co se rozumí obdobným zahraničním osvědčením, rozhoduje Výkonný výbor Spolku.

3)     Písemná přihláška žadatele o řádné členství ve Spolku musí obsahovat nejméně:

a)     jméno a příjmení žadatele;

b)     adresu bydliště žadatele;

c)     e-mailovou adresu žadatele, na kterou je mu možno doručovat;

d)     prohlášení žadatele, že žádá o řádné členství ve Spolku, a projev vůle žadatele být vázán těmito stanovami ode dne, kdy se stane členem Spolku.

4)     O přijetí za řádného člena rozhoduje Výkonný výbor Spolku. Dnem přijetí za člena Spolku se rozumí den, kdy Výkonný výbor Spolku schválí žádost žadatele. Výkonný výbor Spolku oznámí nově přijatému členovi, že byl přijat za řádného člena Spolku.

5)     Řádné členství ve Spolku zaniká:

a)     Vystoupením člena;

b)     Vyloučením člena;

c)     Nezaplacením členského příspěvku do 5 měsíců ode dne jeho splatnosti;

d)     Smrtí člena;

e)     Zánikem Spolku bez právního nástupce.

6)     Řádný člen Spolku vystoupí písemným oznámením doručeným Výkonnému výboru. Řádné členství ve Spolku zaniká dnem doručení písemného oznámení Výkonného výboru, není-li v oznámení uveden pozdější den.

7)     Řádný člen Spolku může být vyloučen rozhodnutím Výkonného výboru, pokud závažně poruší povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě po výzvě Spolku nezjedná nápravu, nebo pokud závažně poškozuje zájmy Spolku. Výzva podle předchozí věty se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno vylučovanému členu Spolku.

8)     Řádný člen Spolku může do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení ze Spolku podat návrh na přezkoumání tohoto rozhodnutí k Valné hromadě. Valná hromada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu, těmto stanovám, nebo pokud Valná hromada zjistí, že existují závažné důvody, pro které je na místě řádného člena Spolku nevyloučit.

 

Článek 8

Práva a povinnosti spojené s řádným členstvím ve Spolku

1)     Řádný člen Spolku má právo účastnit se Valné hromady.

2)     Řádný člen Spolku může volit a být volen do orgánů Spolku.

3)     Řádný člen Spolku má právo zejména spolupracovat na tvorbě a plnění programu Spolku, svobodně vyjadřovat své názory na zlepšení práce Spolku a na ochranu zájmů členů.

4)     Řádný člen Spolku má dále právo využívat všech členských výhod a na podávání připomínek k činnosti orgánů spolku.

5)     Řádný člen Spolku je povinen dodržovat tyto stanovy a usnesení příslušných orgánů Spolku vydaná v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.

 

Článek 9

Členský příspěvek na činnost Spolku

1)     Řádný člen Spolku je povinen platit řádně členské příspěvky na činnost Spolku. Výši a splatnost členských příspěvků stanoví tyto stanovy.

2)     Výše členského příspěvku řádného člena Spolku činí 1.500,-Kč ročně.

3)     Členský příspěvek je splatný do 30 dnů ode dne přijetí za člena a dále každoročně každých 12 měsíců (pro zjednodušení administrativy členové budou přijímáni čtvrtletně, vždy k 1.1. 1.4, 1.7 a 1.10 danného roku). Platební údaje pro platbu členského příspěvku rozešle řádným členům Spolku Výkonný výbor.

 

Článek 10

Seznam členů Spolku

1)     Spolek vede seznam svých členů.  V seznamu členů se evidují údaje dle článku 7 odst. 3) písm. a) až c) těchto stanov.

2)     Zápisy a výmazy v seznamu členů Spolku provádí Výkonný výbor, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu zápisu či výmazu dozví.

3)     Seznam členů nebude zpřístupněn.

4)     Řádný člen Spolku je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Výkonnému výboru veškeré změny v evidovaných údajích.

 

Článek 11

Čestné členství ve Spolku

1)     Čestné členství ve Spolku vzniká dnem přijetí za čestného člena.

2)     Čestným členem Spolku může být jedině fyzická osoba, která je všeobecně uznávaným odborníkem v oblasti degustace vín. O tom, kdo je všeobecně uznávaným odborníkem v oblasti degustace vín, rozhoduje Výkonný výbor Spolku po předchozím vyjádření Výboru expertů.

3)     Pro vznik a zánik čestného členství platí jinak obdobně ustanovení článku 7 odst. 3) až 8) těchto stanov.

4)     Čestní členové Spolku se podílejí na činnosti Spolku a mají stejné práva a povinnosti jako řádní členové Spolku, s výjimkou práv a povinností dle článku 8 odst. 2) a článku 9) těchto stanov.

 

Článek 12

Příznivci Spolku

1)     Příznivcem Spolku se může stát osoba, která nesplňuje podmínku dle článku 7 odst. 2) těchto stanov a nemůže se proto stát členem Spolku. Příznivcem Spolku se osoba stává dnem schválení žádosti. Na obsah žádosti se použije článek 7 odst. 3) těchto stanov obdobně.

2)     O přiznání statusu příznivce Spolku rozhoduje Výkonný výbor Spolku. Výkonný výbor Spolku oznámí příznivci Spolku, že jeho žádost byla schválena.

3)     Status příznivce Spolku se přiznává vždy na období 1 roku ode dne schválení žádosti. Status příznivce Spolku lze obnovit na základě žádosti, pro jejíž obsah se použije článek 7 odst. 3) těchto stanov obdobně, o níž opět rozhoduje Výkonný výbor Spolku. Na obnovení statusu příznivce Spolku není právní nárok.

4)     Status příznivce Spolku se pozbývá:

a)     Uplynutím období 1 roku ode dne schválení žádosti;

b)     Písemným prohlášením příznivce;

c)     Zbavením statusu příznivce;

d)     Smrtí příznivce;

e)     Zánikem Spolku bez právního nástupce.

5)     Příznivce se může písemným prohlášením doručeným Výkonnému výboru svého statusu kdykoliv vzdát. Status příznivce se v takovém případě pozbývá dnem doručení písemného prohlášení Výkonného výboru, není-li v prohlášení uveden pozdější den.

6)     Příznivce může být zbaven statusu příznivce rozhodnutím Výkonného výboru, pokud závažně poruší povinnost příznivce Spolku a v přiměřené lhůtě po výzvě Spolku nezjedná nápravu, nebo pokud závažně poškozuje zájmy Spolku. Výzva podle předchozí se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o zbavení statusu příznivce musí být doručeno příznivci. Proti rozhodnutí o zbavení statusu příznivce není přípustný návrh na přezkoumání.

7)     Příznivce není členem Spolku a nemá členská práva ani povinnosti s výjimkou práv a povinností dle článku 8 odst. 4) a 5) těchto stanov.

 

Článek 13

Orgány Spolku

1)     Orgány spolku jsou Výkonný výbor, Výbor expertů a Valná hromada všech členů Spolku.

2)     Nejvyšším orgánem Spolku je Valná hromada.

3)     Statutárním orgánem Spolku je Výkonný výbor.

 

Článek 14

Valná hromada

1)     Do působnosti Valné hromady Spolku náleží:

a)     Určit hlavní zaměření činnosti Spolku;

b)     Schválit zásady hospodaření Spolku;

c)     Schválit výsledek hospodaření Spolku;

d)     Volit a odvolávat členy Výkonného výboru;

e)     Hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů;

f)      Přezkoumat vyloučení člena Spolku; a

g)     Vykonávat další práva, která jí náleží podle právních předpisů nebo těchto stanov.

2)     Valnou hromadu svolává k zasedání Výkonný výbor nejméně jedenkrát ročně. Výkonný výbor svolá zasedání Valné hromady z podnětu alespoň tří řádných členů Spolku. Valná hromada musí být svolána alespoň 14 dní před jejím konáním pozvánkou, zaslanou všem členům Spolku na emailovou adresu uvedenou v seznamu členů. Pozvánka musí obsahovat datum, čas a místo konání Valné hromady, její program a důvod jejího svolání.

3)     Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň dvoutřetinová většina všech členů Spolku a svá rozhodnutí přijímá dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů Spolku. Každý člen Spolku má pro tyto účely jeden hlas. O volbě a odvolání členů Výkonného výboru rozhoduje Valná hromada čtyřpětinovou většinou přítomných členů.

4)     Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.

5)     Bez zbytečného odkladu po konání Valné hromady vyhotoví Výkonný výbor zápis z jejího zasedání. Zápis musí splňovat náležitosti předepsané právními předpisy.

 

Článek 15

Výkonný výbor

1)     Výkonný výbor má 5 členů, volených a odvolávaných Valnou hromadou. Funkční období členů Výkonného výboru je tříleté. Člen Výkonného výboru může ze své funkce kdykoliv odstoupit. Členství ve Výkonném výboru v takovém případě skončí dnem doručení písemného odstoupení Výkonnému výboru.

2)     Výkonný výbor je kolektivním orgánem složeným z předsedy, místopředsedy a tří členů.

3)     Předsedu a místopředsedu volí a odvolávají ze svých členů členové Výkonného výboru.

4)     Poklesne-li počet členů Výkonného výboru pod 5, avšak neklesne pod polovinu, mohou zbývající členové Výkonného výboru kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání Valné hromady.

5)     Při založení Spolku jsou prvními členy Výkonného výboru všichni zakládající členové Spolku, uvedení níže v těchto stanovách.

6)     Výkonný výbor rozhoduje o všech věcech, které právní předpis nebo tyto stanovy nesvěřují do působnosti jiného orgánu Spolku. Výkonný výbor rozhoduje zejména ve všech věcech každodenního fungování Spolku. Do působnosti Výkonného výboru Spolku zvláště náleží:

a)     Rozhodovat o změně stanov Spolku; a

b)     Rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

7)     Výkonný výbor se schází podle potřeby pozvánkou zaslanou nejméně 14 dní předem kterýmkoliv členem Výkonného výboru ostatním členům Výkonného výboru na jejich emailové adresy. Pro náležitosti pozvánky platí přiměřeně článek 14 odst. 2) těchto stanov. V nutných případech může Výkonný výbor rozhodovat též mimo zasedání a hlasovat formou prostředků sdělovací techniky (telefon, videokonference, fax, email, SMS zpráva), pokud s tím souhlasí všichni členové Výkonného výboru. Platí, že s hlasováním formou prostředků sdělovací techniky souhlasí člen Výkonného výboru, který takto v dané věci hlasuje. Hlasující se považují za přítomné.

8)     Rozhodnutí Výkonného výboru je schváleno, jestliže o něm hlasovali všichni jeho členové a pro přijetí se vyslovila alespoň třípětinová většina všech členů Výkonného výboru. O všech rozhodnutích Výkonného výboru se pořizuje zápis, podepsaný alespoň předsedou a místopředsedou Výkonného výboru nebo předsedou nebo místopředsedou a dvěma členy Výkonného výboru.

9)     Spolek zastupuje navenek předseda Výkonného výboru, místopředseda Výkonného výboru, případně Výkonným výborem pověřený člen Výkonného výboru.

 

Článek 16

Výbor expertů

1)     Výbor expertů je poradním orgánem Výkonného výboru složeným z obecně uznávaných odborníků a autorit v oboru hodnocení, pěstování nebo výroby vína.

2)     Výbor expertů se skládá nejméně z 3 členů. Funkční období členů Výboru expertů je tříleté. Člen Výboru expertů může ze své funkce kdykoliv odstoupit. Členství ve Výboru expertů v takovém případě skončí dnem doručení písemného odstoupení Výkonnému výboru.

3)     Výbor expertů je kolektivním orgánem složeným z předsedy a řadových členů. Předseda Výboru expertů zastupuje Výbor expertů při jednání s ostatními orgány Spolku, zejména Výkonným výborem, a na Valné hromadě Spolku.

4)     Členy Výboru expertů volí a odvolává Výkonný výbor na návrh předsedy Výkonného výboru.

5)     Poklesne-li počet členů Výboru expertů pod 3, nemohou zbývající členové Výboru expertů kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání Výkonného výboru.

6)     Výbor expertů konzultuje s členy Výkonného výboru směřování činnosti Spolku a dává doporučení k odbornému a strategickému směřování Spolku.

 

 

Článek 17

Hospodaření spolku

1)     Za hospodaření Spolku odpovídá Výkonný výbor.

2)     Spolek hospodaří podle zásad hospodaření schválených Valnou hromadou.

Článek 18

Zánik spolku

6)     Spolek zaniká buď zrušením s likvidací na základě rozhodnutí Výkonného výboru, nebo na základě rozhodnutí soudu dle § 268 občanského zákoníku.

7)     Spolek dále zaniká též zrušením bez likvidace, a to způsoby dle § 274 a násl. občanského zák

Článek 19

Závěrečná ustanovení

1)     Na obsahu těchto stanov se shodlo bez výhrad a jednomyslně všech pět níže podepsaných zakládajících členů Spolku, kterými jso

a)Stanislav Rudolfský,  Kašov 26- Kuks, 544 43, 23.10. 1958

b)Ing. Iveta Steinerová, Hyacintová 3234/11, 106 00 Praha 10, 11.8.1971

c)Jiří Dunovský,  Nerudova 2772, 530 02, Pardubice, nar. 9.9.1966

d)Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D, Mrštíkova 1352,  500 09 Hradec Králové 9, nar. 30.7.1974

e)Ing. Vojtěch Masařík, K Mazánku 824, 687 08 Buchlovice, nar. 3.4. 1953

2)     Výše uvedení zakladatelé prohlašují, že Spolek zakládají vedeni společným zájmem, který je vyjádřen v účelu Spolku dle článku 4 těchto stanov.

3)     Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

4)     Veškerá práva a povinnosti neupravená těmito stanovami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména příslušnými ustanoveními o spolcích.