INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

– obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

 

  1. Spolek ASOCIACE DEGUSTÁTORŮ ČR, z.s., IČ: 04248350, se sídlem Masarykovo náměstí 34, 686 01 Uherské Hradiště, spisová značka L 20685 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Správce“), Vás jako správce osobních údajů ve smyslu GDPR tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů. Zástupcem Správce ve věcech ochrany osobních údajů je předseda výkonného výboru, doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., e-mail petr.hurka@atlas.cz. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven.
  1. Správce bude v souvislosti s Vaším členstvím ve spolku zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, jenž odpovídá níže uvedeným účelům jejich zpracování. Jedná se tak jen o identifikační a adresní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště a emailová adresa, které jste uvedl/a v přihlášce o členství u Správce podle článku 7 odst. 3) stanov Správce. Správce bude zpracovávat uvedené osobní údaje pro následující účely a na následujících právních základech:
  1. vedení seznamu členů spolku. Právním základem daného zpracování osobních údajů je plnění právních povinností Správce plynoucích především z § 236 občanského zákoníku a článku 10 stanov Správce. Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je zákonným požadavkem a jste povinen/povinna osobní údaje Správci poskytnout;
  1. informování členů spolku o činnosti a aktivitách spolku, zejm. vytváření a publikace interních materiálů, jako je např. newsletter nebo interní emailová korespondence. Právním základem daného zpracování osobních údajů jsou oprávněné zájmy Správce informovat členy spolku o činnosti a aktivitách spolku. Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je smluvním požadavkem a jste povinen/povinna osobní údaje Správci poskytnout.
  1. Osobní údaje budou zpracovávány přímo Správcem. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Správce nemá úmysl předat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
  1. Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu trvání Vašeho členství ve spolku, a poté pouze po dobu nezbytnou k případnému uplatnění či ochraně práv a oprávněných zájmů Správce, a poté pouze v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy (např. předpisy o archivnictví).
  1. Informujeme Vás tímto rovněž o Vašem právu na přístup ke všem svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, o právu požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právu vznést námitku týkající se zpracování osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  1. Jste povinen/povinna oznámit Správci veškeré změny v osobních údajích, k nimž dojde za dobu trvání Vašeho členství ve spolku a které mohou mít vliv na nároky, povinnosti a výkon činnosti z tohoto vztahu vyplývající.